تبلیغات
تاریخ ایران زمین - سوشیانت پیامبر موعود ایرانی
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

سوشیانت پیامبر موعود ایرانی

شنبه 1390/07/23 01:11

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی
« سوشیانت یا سوشیانس » این کلمه از ریشه سوکه به معنی بهره و منفعت است می باشد کلمه سود فارسی از همین ریشه و بنیان است و سوشیانت به معنای رها کنندگان است. عقیده به موعود ۳۱ قرن است که مایه امید ایرانیان گشته در کشاش گیتی آنان را امیدوار ساخته و از انحطاط و سقوط آنان جلو گیری کرده است.

سوشیانت می‌آموزد که به پیش بروید و گذشته را رها سازید و اصل انتظار یعنی آینده گرایی و حرکت به آینده‌ای که بهتر از امروز خواهد بود و قناعت نکردن به یک زندگی فقیرانه و تحت ظلم.
منتظر یعنی منتظر آینده آنکه منتظر است امیدوار است و آنکه امیدوار است زنده است. روح زندگی در اوست بی شک در پرتو همین انتظار است که ایران ما روی نجات خواهد دید و از فلسفه این عقیده مقدس بوده که ایرانیان را به شجاعت و دلاوری ترغیب نموده.

یکی از ویژگی های قوم ایرانی امید به آیندهاست که پیوسته از زمان حال به آینده توجه دارد عقیده سوشیانت بیانگر این حقیقت است که روزی فرا خواهد رسید که عدالت و آدمیت و راستی پیروز گردد و بدیها بروند و نیکی ها باز آیند خیانت و دروغ و ناراستی و فساد فردی و اجتماعی از جهان رخت بربند و سازش همگانی و عدالت اجتماعی مطلق و برابری و راستی حکمفرما شود.
سوشیانت می‌گوید آدم منتظر هم از نظر فکری و هم از نظر علمی و مادی یک آدم یا یک ملت آماده است پس سوشیانت حتما نباید یک فرد باشد بلکه تک تک ما می‌توانیم بخشی از آن باشیم.

عقیده به سوشیانت اعتقاد به این است که وعده خداوندگار در کتابهای دینی و همچنین آرزوی تمامی آدمهای پارسا و صالح تحقق خواهد یافت و جامعه‌ای که در آن آدمیت و عدالت و حقیقت برای همیشه حکمفرما باشد، هرگز بازیچه دست ستمکاران نخواهد شد. رسالت سوشیانت برای همین اصل است. آزاد و پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانی.

سوشیانت دارای فر کیانی است. غذای او سرچشمه مینوی است. سوشیانت، بدکاران را عقوبت می‌کند و نیایش به جای می‌آورد تا همه‌ی اهریمنان نابود شوند. سوشیانت وظیف‌ ی برانگیختن مردگان را دارد. در بامداد، او با یاران جاودانی خویش نماز صبح به جای می‌آورد و آن گاه مردگان زنده می‌شوند. سوشیانت ۵ روز آخر ماه اسفند در ۵ نوبت نیایش به جای خواهد آورد تا مردگان زنده شوند. مردگان برخواهند خواست و یکدیگر را باز خواهند شناخت.

در مندرجات اوستا، از یاران سوشیانت هم نام برده شده است که آنها در نو نمودن جهان با او همراهی خواهند کرد. از ۱۵ مرد و ۱۵ زن که معاونین او در نو نمودن جهان به شمار می روند، سخن گفته است.
اسامی برخی از این معاونین در سایر کتب ضبط شده است. مانند : ( کی خسرو، نرسی ، طوس ، پشوتن، اشاوزد، اغریرث ، گرشاسب ،نریمان و... ) و اسامی زنان در جایی ثبت نشده است.

از علائم ظهور سوشیانت، سی شبانه روز خورشید بر بالای آسمان می‌ایستد و در آن هنگام سپهر بجنبد و گردش ماه و مهر و اختر دگرگون شود. از زمین چون چشمه های آب آتش بجوشد و آب رو به کاستی نهد و باران از بارش بایستد. پس چون ۳ ماه به رستخیز مانده پیکاری بزرگ درگیرد و همچون آغاز آفرینش ۹۰ روز با اهریمن کارزار باشد. اما این نبرد سترگ همان سان که در آغاز با بارش آب و وزش باد بود در پایان تابش نیز خواهد بود.

سوشیانت پس از ظهور در خونیره پیشوای دینی گردد و همراه یارانش بر ۷ کشور حکم راند. سوشیانت به همراه ۶ فرشکرد کردار برای برخاستن همه‌ی آفریدگان اورمزدی یشت فرشکرکرداری سراید و چون یشت انجام شد سوشیانت به مردگان گوید برخیزید. خیزش مردگان جفت جفت باشد پس صف دین باوران از دین ستیزان جدا گردد و آن گاه همه‌ی مردم به یکباره ناله کنند و اشک ریزند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -